User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
    วันนี้ (1 ก.พ.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะดำเนินการให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็ง ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการปฎิรูปอาชีวศึกษา โดยขณะนี้ สอศ.ได้จัดทำร่างโครงสร้างแผนแม่บทการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พ.ศ.2561-2564  ซึ่งแผนดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรอบทิศทางแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  โดยร่างโครงสร้างแผนแม่บทฉบับนี้ได้วางกรอบแนวคิดเบื้องต้น ไว้ 6 แนวทาง คือ การสร้างและกระจายโอกาส พัฒนาผู้เรียน พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา พัฒนาครูผู้สอนเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร พัฒนาระบบความร่วมมือ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้ร่างโครงสร้างแผนแม่บทการผลิตกำลังคนฯจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.นี้
 
 
    เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาชีวศึกษานั้นตนได้มอบเป็นนโยบายให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันทั้งการจัดการเรียนสอน การประกันคุณภาพ ปรับภาพลักษณ์อาชีวะ เพิ่มปริมาณผู้เรียน การบริหารเชิงพื้นที่ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ด้าน คือ การมีงานทำ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ และคุณภาพเรียน ซึ่งวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมด้วย นอกจากนี้ สอศ.จะเพิ่มความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางของอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะต้องตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0  และการผลิตคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต  อย่างไรก็ตามนโยบายการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การปฎิรูปอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/624847
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์