User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
แล้วความแตกต่างนั้นจะนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนของการศึกษาไทยหรือไม่
 
 
   “ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์” ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า การอนุญาตให้
นักเรียนแต่งชุดไพรเวตมาเรียน เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทางโรงเรียนกับผู้ปกครองที่เห็นพ้องต้องกันว่า การไม่แต่งเครื่องแบบจะสะดวกต่อการทำกิจกรรมมากกว่า ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในนวัตกรรมทางความคิดของโรงเรียน ที่อยู่บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับ “เด็ก” เป็นอันดับหนึ่ง
 
 
   “เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้ อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดี การประกอบอาชีพที่ใช่ และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้น เราจึงพยายามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กออกไป และปรับวิธีคิดของการศึกษาใหม่”
 
 
   โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักสำคัญ และผสานเข้ากับองค์ความรู้จากประเทศที่มีระบบการศึกษาที่โดดเด่นเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกอย่าง ฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักร เน้นวางรากฐานให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เริ่มด้วยการสร้างข้อตกลง หรือข้อปฏิบัติร่วมกันกับทางโรงเรียน และผู้ปกครอง ด้วยการใช้หลักการประชาธิปไตย อันจะเป็นรากฐานไปสู่การตอกย้ำวัฒนธรรมโรงเรียนที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
    นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการวางระบบนิเวศการเรียนรู้ที่จะช่วยบ่มเพาะให้เด็ก ๆ สามารถเติบโตได้อย่างมีมิติ สามารถลงลึกในสิ่งที่รักจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ และต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่แนวคิดการเป็นนวัตกรสังคม (Social Innovator) ผู้ซึ่งมีทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้กระบวนการทางความคิด และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 
 
    “ดร.สิทธิโชค ทับทอง” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ ร.ร.สาธิตฯ มธ. เล่าว่า หลักสูตรของโรงเรียนแห่งนี้มี 5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มนุษย์กับสังคม การสื่อสารและภาษา สุขภาพและสุขภาวะ และสุนทรียะทางศิลปะ โดยการสอนจะบูรณาการเนื้อหาในแต่ละกลุ่มวิชาอย่างครบถ้วน
 
 
   รวมทั้งยังจัดทำการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานตามความสนใจของผู้เรียน (Project-based Learning) การเรียนรู้โดยใช้สาระเป็นฐาน (Theme-based Learning) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)
 
 
    “ที่สำคัญคือจะมีการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) คือการหยิบยกประเด็น หรือกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมช่วงนั้น ๆ ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะในคาบโฮมรูมตอนเช้า เพื่อให้เด็ก ๆ ฝึกทักษะคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รู้เท่าทันสื่อและสังคมปัจจุบัน”
 
 
   ขณะที่ครูจะดูแลนักเรียนในแบบครูที่ปรึกษามากกว่าครูผู้ออกคำสั่ง มีกระบวนการสอนที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลา ใส่ใจพัฒนาการ และความสนใจในการเรียนรู้ในระดับบุคคล โดยใช้การสอนเป็นทีม ซึ่งอาจมีครู 2-4 คนในหนึ่งคลาสตามแต่ละแผนการสอน เพื่อดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และให้การสอนมีประสิทธิผลสูงสุด
 
 
   “ศิริรัตน์” กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัญหาที่สะสมในวัฒนธรรมการศึกษาไทย คือ ระบบการศึกษาที่เน้นท่องจำมากกว่าการทำความเข้าใจ และบรรยากาศการมองโรงเรียนเป็นเพียงพื้นที่แห่งการแข่งขัน ส่งผลให้เยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดความสุขในการเรียนรู้ และเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาโดยปราศจากการค้นพบ
ศักยภาพ และความสนใจของตัวเอง
 
 
   “โรงเรียนสาธิตฯ มธ. ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันต้นแบบในการบ่มเพาะเด็กไทยให้ค้นพบศักยภาพตัวเอง และมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
ที่มา : https://www.prachachat.net/education/news-37575
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์