User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และเงื่อนไขเกี่ยวกับประสบการณ์ในตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้ กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เป็นเวลา 5 ปี จึงจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในแต่ละระดับ
 

    นายพินิจศักดิ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน และร่างบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน ผู้จะขอมีหรืเลื่อนวิทยฐานะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ในแต่ละระดับ 5 ปี มีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 800 ชั่วโมงต่อปี เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 900 ชั่วโมงต่อปี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา นับถึงวันที่ยื่นคำขอและในระหว่างการดำเนินการจนถึงวันที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กศจ. หรือ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ยืนยันว่าผู้ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ฯเดิม จะไม่เสียสิทธิ์ โดยกำหนดใน ร่างบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังนี้ผู้ที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ไว้ ก่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ต่อมาทราบผลการประเมินภายหลังเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ สามารถยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ​​ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ แต่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สามารถยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ แบะผู้ทีมีคุณสมบัติในแต่ละวิทยฐานะครบ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ สามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่หลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ สามารถเลือกยื่นขอรับการประเมินได้ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านหากข้าราชการครู มีความประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ก.ค.ศ.จะมีหลักการเทียบคุณสมบัติให้ ทั้งนี้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ใหม่ดังกล่าวจะประกาศใช้วันที่ 5 กรกฎาคมนี้
 

    ​นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบ ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ร่างฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ ของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน​​และอนุมัติให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมไปพลางก่อน ขณะเดียวกันที่ประชุมยังอนุมัติหลักเกณ์และวิธีการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ให้มาดำรงตำแหน่งในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เฉพาะการเกลี่ยในรอบแรก ที่กำลังจะดำเนินการ โดยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบตามเดิม แต่เพิ่มการประเมินใน 3 เรื่องคือ ประเมินความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรอัตรากำลังเป็นไปตามกรอบที่กำหนด นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกรอบอัตรากำลังในสำนักงานศธจ. แบ่งเป็นขนาดจังหวัด ดังนี้ ขนาดใหญ่พิเศษ 11 จังหวัด 68 ตำแหน่ง ขนาดใหญ่ 8 จังหวัด 65 ตำแหน่ง จนาดกลาง 27 จังหวัด 60 ตำแหน่ง และขนาดเล็ก 31 จังหวัด 56 ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1497608613
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์